Ledenvergadering

De ledenvergadering van donderdag 12 april j.l. mocht zich verheugen in een groot aantal bezoekers. De agenda bevatte de vanouds bekende punten
 
1.   Opening en mededelingen 
Na haar welkomstwoord bedankte voorzitter Alie Tas  de enige nog in leven zijnde oprichter van de vereniging en archiefmedewerker voor zijn inzet in de vele jaren. Helaas moest hij stoppen met zijn werkzaamheden en was hij ook niet aanwezig bij de vergadering.
2.   Notulen vorige vergadering 
Geen op- of aanmerkingen
3.   Jaarverslag secretaris
Werd op zijn onnavolgbare wijze voorgelezen door Jaap van Beek
4.   Jaarverslag penningmeester
Dit gaf doordat de beamer van het Jeugdcentrum niet goed communiceerde met de meegebrachte laptop en de technische man van het Jeugdcentrum in de file stond enkele problemen. Gelukkig waren er enkele afgedrukte exemplaren aanwezig en heeft de penningmeester e.e.a. voorgelezen.
5.   Verslag kascommissie
De kascommissie las het verslag voor en vroeg de vergadering om het         bestuur  décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
6.   Bestuursverkiezing/benoeming
                Aftredend zijn :     A.J. Verseveldt- Sesselaar
                                              J. van Beek
                                              A. Plaisier
                                    Allen werden met algemene stemmen herkozen
7.   Bespreking bouw- en verbouwplannen den Brommert. Arie Verhoeven vertelde met een aantal afbeeldingen (de beamer deed het inmiddels wel!) over de gemaakte vorderingen en  de manier waarop e.e.a. gefinancierd gaat worden. 
8.   Rondvraag
Er werd een paar vragen gesteld over de nieuwbouw die tot tevredenheid van de aanwezigen werden beantwoord
9.  ​Pauze
​Tijd voor koffie
10. Lezing
Archiefmedewerker Ger van der Straaten hield een boeiende lezing over pand en bewoners van Pruylenborg/Vreedenborg dat lag aan het eind van de Wepsterlaan, het laatst bewoond werd door de familie Timmers en is afgebroken voor de aanleg van de Betuwelijn. Zijn onderzoeken gingen terug tot de 16e eeuw en de bevindingen kwamen overeen met wat het archeologisch bureau RAAP had gevonden bij de daar gedane opgravingen.
11. Sluiting Om ca. 22.30 uur sloot Alie Tas, nadat zij allen had bedankt voor hun aanwezigheid, de vergadering
 
 


 
Webdesign: Bezichtig.nu